O-Bible

 聖 經
 + 中英對照
   英文欽定譯本
   簡易英文譯本
   簡體中文和合本
   繁體中文和合本

 聖經學習工具
   聖經查詢
   聖經記憶
   每日查經

 聖經資源
   下載聖經
   聖經網站 
Search

 給我們發電子郵件
聖 經   中英對照

 繁體中文和合本
 英文欽定譯本  簡易英文譯本

最近更新日期:Mar 15, 2019